fbpx
Menu Zamknij

Edumotiv Język Polski – matura

Przeznaczony dla uczniów klas maturalnych.
Na zajęciach pogłębisz i udoskonalisz trzy sprawności językowe, wchodzące w zakres matury:

 1. rozumienie tekstu czytanego:
  • rozumienie słów, związków frazeologicznych i zdań
  • odczytywanie znaczeń dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu
  • odróżnianie informacji od opinii
  • znajdowanie słów kluczy
  • rozumienie myśli zawartej w akapicie lub części tekstu
  • wyszukiwanie informacji
  • selekcjonowanie informacji
  • hierarchizowanie, porównywanie, dostrzeganie analogii i przeciwieństw
  • rozumienie głównej myśli tekstu, czyli rozumienie tekstu jako całości oraz umiejętność wnioskowania
  • określenie poziomu struktury – kompozycja tekstu, rozumienie ciągu przyczynowo – skutkowego ( to jest wskazanie tezy, hipotezy, argumentów, kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami, akapitami, częściami tekstu), wykrywanie w tekście elementów wskazujących na tok myślenia autora
  • poziom konstrukcji czyli geneza tekstu, rozpoznanie nadawcy, dostrzeganie intencji nadawcy, rozpoznanie adresata i sposobu oddziaływania na niego, dostrzeganie cech stylistycznych tekstu i rozumienie funkcjonalności środków językowych
 2. umiejętność pisania własnego tekstu:
  Pisanie dłuższych form wypowiedzi takich jak:

  • wypracowanie
  • esej
  • reportaż
  • sprawozdanie
  • rozprawka
  • charakterystyka
  • analiza i interpretacja poezji
  • ćwiczenia ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne
 3. wypowiedź ustna
  • tworzenie motywów literackich
  • analiza nie tylko tekstów literackich ale i tekstów kultury: filmów, obrazów, rzeźb
  • kształcenie poprawnej stylistycznie wypowiedzi ustnej
  • wyrażanie własnej opinii