fbpx
Menu Zamknij

Warsztaty artystyczne – Od Bacha do VanGogha – muzyczna podróż po świecie sztuk pięknych

Dla kogo: Dzieci i młodzież w wieku  5 – 8 lat, 9 – 11 lat, 12 – 14 lat

Grupa: 6 – 10 osób

Co na zajęciach: Punktem wyjścia dla warsztatów jest synteza sztuk czyli wspólnota różnych form artystycznego wyrazu.

Celem zajęć jest inspiracja uczestników do poszukiwania powiązań między poszczególnymi gałęziami sztuki – muzyką, plastyką, tańcem, literaturą, teatrem, architekturą – i postrzegania ich jako całość.

Podczas zajęć uczestnicy oswajają się ze sztuką w taki sposób, aby stała się naturalnym elementem codzienności – jak sport, internet, czy języki obce. Szczególny nacisk położony jest na zastosowanie wiedzy w praktyce, dzięki czemu po zakończeniu kursu uczestnicy znają najważniejsze dzieła i artystów europejskiego obszaru kulturowego. Potrafią interpretować, cieszyć się tym, z czym stykają się w muzeum, teatrze czy na koncercie i chętnie poszukują wrażeń estetycznych podczas wycieczek czy zagranicznych podróży.

Zajęcia dostosowane są do specyfiki i potrzeb poszczególnych grup wiekowych. Młodsze dzieci przede wszystkim angażują się w zadania ruchowe, manualne, słuchają i oglądają, ucząc się poprzez obserwację i działanie. W zajęciach dla starszych wprowadzane są dodatkowo elementy wiedzy teoretycznej z zakresu sztuki, a młodzież pobudzana jest do łączenia ich z faktami, o których uczyła się w szkole.

Z zajęć uczestnicy zabierają do domu własną pracę, która stanowi namacalny znak przyswojonej wiedzy.

W miarę możliwości planowane jest wspólne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i próba wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce.

Jakie korzyści dla dzieci:

 • wykształcenie kompetencji niezbędnych do tego, aby dziecko stało się świadomym odbiorcą sztuki
 • znajomość najważniejszych dzieł i autorów europejskiego obszaru kulturowego
 • znajomość motywów, które stale podejmowane są przez artystów różnych gałęzi sztuki
 • kształtowanie uważności na różne przejawy piękna
 • rozwijanie wrażliwości i świadomości estetycznej dziecka
 • oswojenie ze sztuką, zwrócenie uwagi na jej obecność w życiu codziennym
 • inspiracja do podejmowania własnych działań artystycznych i samodzielnej eksploracji sztuki
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec różnych sposobów odbierania i przetwarzania świata
 • rozbudzenie kreatywności w myśleniu i działaniu
 • kształtowanie postawy empatycznej dzięki próbom zrozumienia intencji artysty i jego sztuki
 • rozwijanie umiejętności systematyzowania i łączenia wiadomości z różnych dziedzin
 • rozbudzenie świadomości połączeń, jakie wiążą różne dziedziny sztuk i życie codzienne
 • otwarcie na emocjonalne i zmysłowe przeżywanie sztuki
 • rozwijanie umiejętności rozumienia i opowiadania o własnych odczuciach
 • otwarcie na wspólne przeżywanie sztuki i kreowanie artystycznych przeżyć
 • umiejętność samodzielnego rozpoznania tematu, stylu w sztuce i przywołania podobnych dzieł
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osoby artysty i jego pracy

Kiedy i gdzie:

Raz w miesiącu  w Centrum EduMotiv

Czas trwania zajęć

120 minut

Cena:

65 – 75 złotych w zależności od tematu i liczebności grupy

Szczegółowy CENNIK WARSZTATÓW DLA DZIECI