fbpx
Menu Zamknij

Regulamin Centrum Edukacji Edumotiv

Regulamin  Centrum Edukacji EduMotiv  rok szk. 2022/23

 1. Zajęcia w Centrum odbywają się w systemie indywidualnym, dwuosobowym, trzyosobowym lub grupowym, a grupa liczy od 4 do 8 osób. Istnieje również możliwość zajęć w  innych grupach np. szkolnych, firmowych lub rodzinnych (liczebność grupy i cena ustalana jest wówczas oddzielnie).
 2. Za zajęcia grupowe i  dwuosobowe obowiązuje opłata za cały semestr (ewentualnie w dwóch ratach) po uprzednim podpisaniu umowy w recepcji Centrum. Płatność za zajęcia indywidualne odbywa się miesięcznie za planowane zajęcia z góry n początku każdego miesiąca.
 3. Szczegółowe ceny za zajęcia, ilość godzin w semestrze, czas trwania lekcji oraz polityka rabatowa znajdują się w zakładce CENNIK.
 4. Gwarancją  miejsca na zajęciach jest dokonanie wpłaty za kurs w ustalonym terminie. 

 I RATA lub płatność jednorazowa – do 23  września 2022

II RATA – do  30 listopada 2022

Terminy wpłat mogą być również określone indywidualnie w umowie.

 1. Płatność może być dokonana kartą kredytową  lub przelewem na konto Centrum:

97 1050 1445 1000 0092 4304 7595

 1. Faktura za kurs– chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy podpisaniu umowy/płatności kartą.
 2. Niemożność uczestnictwa w lekcji indywidualnej musi być zgłoszona przynajmniej w dniu poprzedzającym zajęcia – przez rozmowę telefoniczną lub przez sms. Klient może tylko raz w semestrze odwołać lekcję indywidualną w tym samych dniu, w którym odbywają się zajęcia – przynajmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem.  W razie nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad opłata za lekcję indywidualną zostanie naliczona.
 3. Lekcje indywidualne należy odrobić po ustaleniu terminu dogodnego dla wszystkich stron z nauczycielem prowadzącym oraz recepcją EduMotiv. W przypadku dłuższej choroby bądź dłuższego wyjazdu prosimy o powiadomienie recepcji  z możliwie jak największym wyprzedzeniem o niemożności uczestnictwa w zajęciach.
 4. W niektórych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia zajęć grupowych na inny termin dogodny dla większości grupy jak i nauczyciela. Zmianę terminu należy zgłosić odpowiednio wcześniej recepcji EduMotiv.
 5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach grupowych opłata nie zostaje zwrócona. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie realizującej ten sam zakres tematyczny oraz odpowiadającej poziomem lub uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem raz w miesiącu.
 6. Ilość zajęć określona w umowie powinna odbyć się w czasie określonym w umowie. Jedynie w przypadku dłuższej choroby klienta indywidualnego, nauczyciela jak również z innych powodów leżących po stronie Centrum EduMotiv termin odbycia zajęć określony w umowie może ulec wydłużeniu.
 7. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo. W razie braku takiej możliwości lekcja będzie odrobiona w możliwie najbliższym dogodnym dla wszystkich terminie lub opłata za lekcję zostanie zwrócona.
 8. Nauczyciele jak i recepcja Centrum nie biorą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczniów przed i po zakończeniu zajęć. Za przybycie do lokalu Centrum jak i drogę powrotną po zakończonych zajęciach  odpowiedzialność  ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Centrum lub mienia innych uczestników kursu rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego uczestnika kursu ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 2. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki/filmoteki Centrum. Każde wypożyczenie powinno być zgłoszone i odnotowane w recepcji Centrum.
 3. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli według zindywidualizowanego programu i planu nauczania, postępy uczniów są na bieżąco monitorowane i omawiane.

ODWOŁYWANIE/ ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ: TEL. 600 679 640